Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "microphone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "micro" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Microphone

[Micrô]
/maɪkrəfoʊn/

noun

1. Device for converting sound waves into electrical energy

    synonym:
  • microphone
  • ,
  • mike

1. Thiết bị chuyển đổi sóng âm thành năng lượng điện

    từ đồng nghĩa:
  • cái mic
  • ,
  • mike

Examples of using

For some reason the microphone didn't work earlier.
Vì một số lý do, micrô không hoạt động sớm hơn.
For some reason the microphone didn't work earlier.
Vì một số lý do, micrô không hoạt động sớm hơn.