Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "metropolis" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đô thị" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Metropolis

[Thủ đô]
/mətrɑpələs/

noun

1. A large and densely populated urban area

 • May include several independent administrative districts
 • "Ancient troy was a great city"
  synonym:
 • city
 • ,
 • metropolis
 • ,
 • urban center

1. Một khu đô thị rộng lớn và đông dân cư

 • Có thể bao gồm một số khu hành chính độc lập
 • "Troy cổ đại là một thành phố tuyệt vời"
  từ đồng nghĩa:
 • thành phố
 • ,
 • đô thị
 • ,
 • trung tâm đô thị

2. People living in a large densely populated municipality

 • "The city voted for republicans in 1994"
  synonym:
 • city
 • ,
 • metropolis

2. Người sống trong một đô thị đông dân cư

 • "Thành phố đã bỏ phiếu cho đảng cộng hòa năm 1994"
  từ đồng nghĩa:
 • thành phố
 • ,
 • đô thị