Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "memorial" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tưởng niệm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Memorial

[Đài tưởng niệm]
/məmɔriəl/

noun

1. A recognition of meritorious service

  synonym:
 • memorial
 • ,
 • commemoration
 • ,
 • remembrance

1. Công nhận dịch vụ công đức

  từ đồng nghĩa:
 • đài tưởng niệm
 • ,
 • kỷ niệm
 • ,
 • hồi tưởng

2. A written statement of facts submitted in conjunction with a petition to an authority

  synonym:
 • memorial

2. Một tuyên bố bằng văn bản về các sự kiện được đệ trình cùng với một kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền

  từ đồng nghĩa:
 • đài tưởng niệm

3. A structure erected to commemorate persons or events

  synonym:
 • memorial
 • ,
 • monument

3. Một cấu trúc được dựng lên để tưởng nhớ người hoặc sự kiện

  từ đồng nghĩa:
 • đài tưởng niệm
 • ,
 • tượng đài