Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "melt" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tan chảy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Melt

[Tan chảy]
/mɛlt/

noun

1. The process whereby heat changes something from a solid to a liquid

 • "The power failure caused a refrigerator melt that was a disaster"
 • "The thawing of a frozen turkey takes several hours"
  synonym:
 • thaw
 • ,
 • melt
 • ,
 • thawing
 • ,
 • melting

1. Quá trình theo đó nhiệt thay đổi một cái gì đó từ chất rắn sang chất lỏng

 • "Sự cố mất điện khiến tủ lạnh tan chảy là một thảm họa"
 • "Sự tan băng của một con gà tây đông lạnh mất vài giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • tan băng
 • ,
 • tan chảy

verb

1. Reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid state, usually by heating

 • "Melt butter"
 • "Melt down gold"
 • "The wax melted in the sun"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • run
 • ,
 • melt down

1. Giảm hoặc gây ra giảm từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, thường là bằng cách làm nóng

 • "Bơ tan chảy"
 • "Tan chảy vàng"
 • "Sáp tan chảy dưới ánh mặt trời"
  từ đồng nghĩa:
 • tan chảy
 • ,
 • chạy

2. Become or cause to become soft or liquid

 • "The sun melted the ice"
 • "The ice thawed"
 • "The ice cream melted"
 • "The heat melted the wax"
 • "The giant iceberg dissolved over the years during the global warming phase"
 • "Dethaw the meat"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • thaw
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • unthaw
 • ,
 • dethaw
 • ,
 • melt

2. Trở thành hoặc gây ra trở nên mềm hoặc lỏng

 • "Mặt trời làm tan băng"
 • "Băng tan"
 • "Kem tan chảy"
 • "Nhiệt làm tan chảy sáp"
 • "Băng khổng lồ đã hòa tan trong những năm qua trong giai đoạn nóng lên toàn cầu"
 • "Dethaw thịt"
  từ đồng nghĩa:
 • giải thể
 • ,
 • tan băng
 • ,
 • giải phóng
 • ,
 • không biết
 • ,
 • tách ra
 • ,
 • tan chảy

3. Become more relaxed, easygoing, or genial

 • "With age, he mellowed"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • melt
 • ,
 • mellow out

3. Trở nên thoải mái hơn, dễ tính hoặc thể loại

 • "Với tuổi tác, anh ấy ủ rũ"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu
 • ,
 • tan chảy

4. Lose its distinct outline or shape

 • Blend gradually
 • "Hundreds of actors were melting into the scene"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • meld

4. Mất phác thảo hoặc hình dạng riêng biệt của nó

 • Pha trộn dần dần
 • "Hàng trăm diễn viên đã tan chảy vào hiện trường"
  từ đồng nghĩa:
 • tan chảy
 • ,
 • meld

5. Become less clearly visible or distinguishable

 • Disappear gradually or seemingly
 • "The scene begins to fade"
 • "The tree trunks are melting into the forest at dusk"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • melt

5. Trở nên ít nhìn thấy hoặc phân biệt

 • Biến mất dần dần hoặc dường như
 • "Cảnh bắt đầu mờ dần"
 • "Thân cây đang tan vào rừng lúc hoàng hôn"
  từ đồng nghĩa:
 • phai
 • ,
 • tan chảy

6. Become less intense and fade away gradually

 • "Her resistance melted under his charm"
 • "Her hopes evaporated after years of waiting for her fiance"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • disappear
 • ,
 • evaporate

6. Trở nên ít dữ dội hơn và dần dần biến mất

 • "Sức đề kháng của cô tan chảy dưới sự quyến rũ của anh ấy"
 • "Hy vọng của cô ấy đã bốc hơi sau nhiều năm chờ đợi vị hôn phu của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tan chảy
 • ,
 • biến mất
 • ,
 • bốc hơi

Examples of using

The ice-cream will melt, so I put it in the fridge.
Kem sẽ tan chảy, vì vậy tôi cho nó vào tủ lạnh.