Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mellow" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mellow" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mellow

[Mellow]
/mɛloʊ/

verb

1. Soften, make mellow

 • "Age and experience mellowed him over the years"
  synonym:
 • mellow

1. Làm mềm, làm cho êm dịu

 • "Thời đại và kinh nghiệm làm dịu anh ấy trong những năm qua"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu

2. Become more relaxed, easygoing, or genial

 • "With age, he mellowed"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • melt
 • ,
 • mellow out

2. Trở nên thoải mái hơn, dễ tính hoặc thể loại

 • "Với tuổi tác, anh ấy ủ rũ"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu
 • ,
 • tan chảy

3. Make or grow (more) mellow

 • "These apples need to mellow a bit more"
 • "The sun mellowed the fruit"
  synonym:
 • mellow

3. Làm hoặc phát triển (nhiều hơn) êm dịu

 • "Những quả táo này cần ủ thêm một chút"
 • "Mặt trời làm dịu trái cây"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu

adjective

1. Unhurried and relaxed

 • "A mellow conversation"
  synonym:
 • laid-back
 • ,
 • mellow

1. Không vui vẻ và thư giãn

 • "Một cuộc trò chuyện êm dịu"
  từ đồng nghĩa:
 • nằm ngửa
 • ,
 • êm dịu

2. Having a full and pleasing flavor through proper aging

 • "A mellow port"
 • "Mellowed fruit"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • mellowed

2. Có một hương vị đầy đủ và dễ chịu thông qua lão hóa thích hợp

 • "Một cổng êm dịu"
 • "Trái cây êm dịu"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu
 • ,
 • ủ rũ

3. Having attained to kindliness or gentleness through age and experience

 • "Mellow wisdom"
 • "The peace of mellow age"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • mellowed

3. Đã đạt được sự tử tế hoặc dịu dàng qua tuổi tác và kinh nghiệm

 • "Trí tuệ êm dịu"
 • "Sự bình yên của thời đại êm dịu"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu
 • ,
 • ủ rũ

4. Having attained to kindliness or gentleness through age and experience

 • "Mellow wisdom"
 • "The peace of mellow age"
  synonym:
 • mellow

4. Đã đạt được sự tử tế hoặc dịu dàng qua tuổi tác và kinh nghiệm

 • "Trí tuệ êm dịu"
 • "Sự bình yên của thời đại êm dịu"
  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu

5. Slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)

  synonym:
 • high
 • ,
 • mellow

5. Say một chút và dễ chịu từ rượu hoặc ma túy (đặc biệt là cần sa)

  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • êm dịu

adverb

1. (obsolete) in a mellow manner

  synonym:
 • mellowly
 • ,
 • mellow

1. (lỗi thời) theo cách êm dịu

  từ đồng nghĩa:
 • êm dịu

Examples of using

Don't tell me to mellow out.
Đừng nói với tôi để ủ rũ.