Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meditation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thiền" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Meditation

[Thiền định]
/mɛdəteʃən/

noun

1. Continuous and profound contemplation or musing on a subject or series of subjects of a deep or abstruse nature

 • "The habit of meditation is the basis for all real knowledge"
  synonym:
 • meditation
 • ,
 • speculation

1. Quán chiếu hoặc trầm ngâm liên tục và sâu sắc về một chủ đề hoặc một loạt các chủ đề có tính chất sâu sắc hoặc trừu tượng

 • "Thói quen thiền là nền tảng cho mọi kiến thức thực sự"
  từ đồng nghĩa:
 • thiền định
 • ,
 • suy đoán

2. (religion) contemplation of spiritual matters (usually on religious or philosophical subjects)

  synonym:
 • meditation

2. (tôn giáo) chiêm ngưỡng các vấn đề tâm linh (thường là về các chủ đề tôn giáo hoặc triết học)

  từ đồng nghĩa:
 • thiền định

Examples of using

Flies and mosquitoes interfered with his meditation.
Ruồi và muỗi đã can thiệp vào việc thiền định của ông.