Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mayor" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thị trưởng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mayor

[Thị trưởng]
/meər/

noun

1. The head of a city government

    synonym:
  • mayor
  • ,
  • city manager

1. Người đứng đầu một chính quyền thành phố

    từ đồng nghĩa:
  • thị trưởng
  • ,
  • quản lý thành phố

Examples of using

He severely criticized the mayor.
Ông chỉ trích nặng nề thị trưởng.
After a brief speech the mayor fielded questions from reporters.
Sau một bài phát biểu ngắn, thị trưởng đưa ra các câu hỏi từ các phóng viên.
I don't know the mayor but I'd like to meet him.
Tôi không biết thị trưởng nhưng tôi muốn gặp anh ấy.