Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "maturity" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "trưởng thành" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Maturity

[Trưởng thành]
/məʧʊrəti/

noun

1. The period of time in your life after your physical growth has stopped and you are fully developed

  synonym:
 • adulthood
 • ,
 • maturity

1. Khoảng thời gian trong cuộc sống của bạn sau khi sự phát triển thể chất của bạn đã dừng lại và bạn đã phát triển đầy đ

  từ đồng nghĩa:
 • trưởng thành

2. State of being mature

 • Full development
  synonym:
 • maturity
 • ,
 • matureness

2. Trạng thái trưởng thành

 • Phát triển toàn diện
  từ đồng nghĩa:
 • trưởng thành
 • ,
 • sự trưởng thành

3. The date on which an obligation must be repaid

  synonym:
 • maturity
 • ,
 • maturity date
 • ,
 • due date

3. Ngày mà nghĩa vụ phải được hoàn trả

  từ đồng nghĩa:
 • trưởng thành
 • ,
 • ngày đáo hạn