Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marker" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đánh dấu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Marker

[Điểm đánh dấu]
/mɑrkər/

noun

1. Some conspicuous object used to distinguish or mark something

 • "The buoys were markers for the channel"
  synonym:
 • marker

1. Một số đối tượng dễ thấy được sử dụng để phân biệt hoặc đánh dấu một cái gì đó

 • "Phao là điểm đánh dấu cho kênh"
  từ đồng nghĩa:
 • điểm đánh dấu

2. A distinguishing symbol

 • "The owner's mark was on all the sheep"
  synonym:
 • marker
 • ,
 • marking
 • ,
 • mark

2. Một biểu tượng phân biệt

 • "Dấu ấn của chủ sở hữu là trên tất cả các con cừu"
  từ đồng nghĩa:
 • điểm đánh dấu
 • ,
 • đánh dấu

3. A writing implement for making a mark

  synonym:
 • marker

3. Một văn bản thực hiện để làm cho một nhãn hiệu

  từ đồng nghĩa:
 • điểm đánh dấu