Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "manger" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "manger" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Manger

[Móc áo]
/menʤər/

noun

1. A container (usually in a barn or stable) from which cattle or horses feed

    synonym:
  • manger
  • ,
  • trough

1. Một thùng chứa (thường trong chuồng hoặc chuồng) mà gia súc hoặc ngựa cho ăn

    từ đồng nghĩa:
  • máng cỏ
  • ,
  • máng

Examples of using

The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.
Người đàn ông bảy mươi tuổi giữ người vợ hai mươi tuổi của mình ở nhà mọi lúc; ông có một con chó trong thái độ máng cỏ.