Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "malt" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "muối" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Malt

[Malt]
/mɔlt/

noun

1. A milkshake made with malt powder

  synonym:
 • malted
 • ,
 • malt
 • ,
 • malted milk

1. Một ly sữa làm bằng bột mạch nha

  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha
 • ,
 • sữa mạch nha

2. A lager of high alcohol content

 • By law it is considered too alcoholic to be sold as lager or beer
  synonym:
 • malt
 • ,
 • malt liquor

2. Một người cho vay có nồng độ cồn cao

 • Theo luật, nó được coi là quá cồn để được bán dưới dạng lager hoặc bia
  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha
 • ,
 • rượu mạch nha

3. A cereal grain (usually barley) that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water

 • Used especially in brewing and distilling
  synonym:
 • malt

3. Một loại ngũ cốc (thường là lúa mạch) được sấy khô sau khi bị nhiễm trùng bằng cách ngâm trong nước

 • Được sử dụng đặc biệt trong sản xuất bia và chưng cất
  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha

verb

1. Treat with malt or malt extract

 • "Malt beer"
  synonym:
 • malt

1. Điều trị bằng chiết xuất mạch nha hoặc mạch nha

 • "Bia muối"
  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha

2. Turn into malt, become malt

  synonym:
 • malt

2. Biến thành mạch nha, trở thành mạch nha

  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha

3. Convert grain into malt

  synonym:
 • malt

3. Chuyển đổi hạt thành mạch nha

  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha

4. Convert into malt

  synonym:
 • malt

4. Chuyển đổi thành mạch nha

  từ đồng nghĩa:
 • mạch nha

Examples of using

Beer is brewed from malt.
Bia được ủ từ mạch nha.