Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "malpractice" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "malpractice" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Malpractice

[Sai lầm]
/mælpræktəs/

noun

1. Professional wrongdoing that results in injury or damage

 • "The widow sued his surgeon for malpractice"
  synonym:
 • malpractice

1. Hành vi sai trái nghề nghiệp dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại

 • "Người góa phụ đã kiện bác sĩ phẫu thuật của mình vì sơ suất"
  từ đồng nghĩa:
 • sơ suất

2. A wrongful act that the actor had no right to do

 • Improper professional conduct
 • "He charged them with electoral malpractices"
  synonym:
 • malpractice

2. Một hành động sai trái mà diễn viên không có quyền làm

 • Hành vi chuyên nghiệp không đúng đắn
 • "Anh ta buộc tội họ về những sai sót trong bầu cử"
  từ đồng nghĩa:
 • sơ suất

Examples of using

The doctor who treated Tom should be sued for malpractice.
Bác sĩ điều trị cho Tom nên bị kiện vì sơ suất.