Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "magenta" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "đỏ tươi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Magenta

[màu đỏ tươi]
/məʤɛntə/

noun

1. A primary subtractive color for light

 • A dark purple-red color
 • The dye for magenta was discovered in 1859, the year of the battle of magenta
  synonym:
 • magenta

1. Một màu trừ chính cho ánh sáng

 • Một màu đỏ tím đậm
 • Thuốc nhuộm màu đỏ tươi được phát hiện vào năm 1859, năm diễn ra trận chiến magenta
  từ đồng nghĩa:
 • đỏ tươi

2. A battle in 1859 in which the french and sardinian forces under napoleon iii defeated the austrians under francis joseph i

  synonym:
 • Magenta
 • ,
 • Battle of Magenta

2. Một trận chiến năm 1859 trong đó lực lượng pháp và sardinia dưới sự chỉ huy của napoléon iii đã đánh bại quân áo dưới sự chỉ huy của francis joseph i

  từ đồng nghĩa:
 • màu đỏ tươi
 • ,
 • Trận Magenta

adjective

1. Of deep purplish red

  synonym:
 • magenta

1. Màu đỏ tía đậm

  từ đồng nghĩa:
 • đỏ tươi