Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "macro" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ vĩ mô sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Macro

[Vĩ mô]
/mækroʊ/

noun

1. A single computer instruction that results in a series of instructions in machine language

  synonym:
 • macro
 • ,
 • macro instruction

1. Một lệnh máy tính duy nhất dẫn đến một loạt lệnh bằng ngôn ngữ máy

  từ đồng nghĩa:
 • vĩ mô
 • ,
 • hướng dẫn macro

adjective

1. Very large in scale or scope or capability

  synonym:
 • macro

1. Rất lớn về quy mô hoặc phạm vi hoặc khả năng

  từ đồng nghĩa:
 • vĩ mô