Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lumber" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thợ gỗ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lumber

[Gỗ xẻ]
/ləmbər/

noun

1. The wood of trees cut and prepared for use as building material

  synonym:
 • lumber
 • ,
 • timber

1. Gỗ của cây được cắt và chuẩn bị để sử dụng làm vật liệu xây dựng

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ xẻ
 • ,
 • gỗ

2. An implement used in baseball by the batter

  synonym:
 • baseball bat
 • ,
 • lumber

2. Một thực hiện được sử dụng trong bóng chày bởi người đánh bóng

  từ đồng nghĩa:
 • gậy bóng chày
 • ,
 • gỗ xẻ

verb

1. Move heavily or clumsily

 • "The heavy man lumbered across the room"
  synonym:
 • lumber
 • ,
 • pound

1. Di chuyển nhiều hoặc vụng về

 • "Người đàn ông nặng trĩu khắp phòng"
  từ đồng nghĩa:
 • gỗ xẻ
 • ,
 • bảng Anh

2. Cut lumber, as in woods and forests

  synonym:
 • log
 • ,
 • lumber

2. Cắt gỗ, như trong rừng và rừng

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập
 • ,
 • gỗ xẻ

Examples of using

We need lumber to build a barn.
Chúng tôi cần gỗ để xây dựng chuồng trại.
Where can I buy lumber and nails?
Tôi có thể mua gỗ và đinh ở đâu?