Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lull" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kéo dài" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lull

[Lull]
/ləl/

noun

1. A pause during which things are calm or activities are diminished

 • "There was never a letup in the noise"
  synonym:
 • letup
 • ,
 • lull

1. Tạm dừng trong đó mọi thứ bình tĩnh hoặc các hoạt động bị giảm bớt

 • "Không bao giờ có một tiếng ồn trong tiếng ồn"
  từ đồng nghĩa:
 • buông tay
 • ,
 • tạm lắng

2. A period of calm weather

 • "There was a lull in the storm"
  synonym:
 • lull
 • ,
 • quiet

2. Một thời tiết bình tĩnh

 • "Có một thời gian tạm lắng trong cơn bão"
  từ đồng nghĩa:
 • tạm lắng
 • ,
 • Yên tĩnh

verb

1. Calm by deception

 • "Don't let yourself be lulled into a false state of security"
  synonym:
 • lull

1. Bình tĩnh bằng sự lừa dối

 • "Đừng để bản thân bị ru ngủ trong tình trạng an ninh sai lầm"
  từ đồng nghĩa:
 • tạm lắng

2. Become quiet or less intensive

 • "The fighting lulled for a moment"
  synonym:
 • lull
 • ,
 • calm down

2. Trở nên yên tĩnh hoặc ít chuyên sâu

 • "Cuộc chiến ru ngủ một lát"
  từ đồng nghĩa:
 • tạm lắng
 • ,
 • bình tĩnh

3. Make calm or still

 • "Quiet the dragons of worry and fear"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • quiet
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise
 • ,
 • quieten
 • ,
 • lull
 • ,
 • still

3. Bình tĩnh hay vẫn

 • "Im lặng những con rồng lo lắng và sợ hãi"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • im lặng
 • ,
 • tạm lắng
 • ,
 • vẫn còn