Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "log" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "log" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Log

[Đăng nhập]
/lɔg/

noun

1. A segment of the trunk of a tree when stripped of branches

  synonym:
 • log

1. Một đoạn thân cây khi tước cành

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập

2. The exponent required to produce a given number

  synonym:
 • logarithm
 • ,
 • log

2. Số mũ cần thiết để tạo ra một số nhất định

  từ đồng nghĩa:
 • logarit
 • ,
 • đăng nhập

3. A written record of messages sent or received

 • "They kept a log of all transmission by the radio station"
 • "An email log"
  synonym:
 • log

3. Một bản ghi các tin nhắn được gửi hoặc nhận

 • "Họ giữ một bản ghi của tất cả các đài truyền phát của đài phát thanh"
 • "Một nhật ký email"
  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập

4. A written record of events on a voyage (of a ship or plane)

  synonym:
 • log

4. Một bản ghi các sự kiện trên một chuyến đi (của một con tàu hoặc máy bay)

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập

5. Measuring instrument that consists of a float that trails from a ship by a knotted line in order to measure the ship's speed through the water

  synonym:
 • log

5. Dụng cụ đo bao gồm một phao kéo từ một con tàu bằng một đường thắt nút để đo tốc độ của con tàu qua mặt nước

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập

verb

1. Enter into a log, as on ships and planes

  synonym:
 • log

1. Nhập vào một bản ghi, như trên tàu và máy bay

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập

2. Cut lumber, as in woods and forests

  synonym:
 • log
 • ,
 • lumber

2. Cắt gỗ, như trong rừng và rừng

  từ đồng nghĩa:
 • đăng nhập
 • ,
 • gỗ xẻ

Examples of using

Put another log in the fireplace.
Đặt một bản ghi khác trong lò sưởi.
Where's the log house?
Nhà gỗ ở đâu?
There's a complete record of the storm in the ship's log.
Có một bản ghi đầy đủ về cơn bão trong nhật ký của con tàu.