Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "locksmith" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "locksmith" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Locksmith

[Thợ khóa]
/lɑksmɪθ/

noun

1. Someone who makes or repairs locks

    synonym:
  • locksmith

1. Ai đó làm hoặc sửa chữa khóa

    từ đồng nghĩa:
  • thợ khóa