Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lining" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "lining" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lining

[Lót]
/laɪnɪŋ/

noun

1. A protective covering that protects an inside surface

  synonym:
 • lining
 • ,
 • liner

1. Một lớp phủ bảo vệ bảo vệ bề mặt bên trong

  từ đồng nghĩa:
 • lót

2. A piece of cloth that is used as the inside surface of a garment

  synonym:
 • liner
 • ,
 • lining

2. Một mảnh vải được sử dụng làm bề mặt bên trong của quần áo

  từ đồng nghĩa:
 • lót

3. Providing something with a surface of a different material

  synonym:
 • lining
 • ,
 • facing

3. Cung cấp một cái gì đó với một bề mặt của một vật liệu khác nhau

  từ đồng nghĩa:
 • lót
 • ,
 • đối mặt

4. The act of attaching an inside lining (to a garment or curtain etc.)

  synonym:
 • lining

4. Hành động gắn một lớp lót bên trong (vào một bộ quần áo hoặc rèm cửa vv)

  từ đồng nghĩa:
 • lót

Examples of using

Well, every cloud has a silver lining.
Vâng, mỗi đám mây đều có một lớp lót bạc.
Every cloud has a silver lining.
Mỗi đám mây đều có một lớp lót bạc.