Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "linchpin" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "linchpin" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Linchpin

[Linchpin]
/lɪnʧpɪn/

noun

1. A central cohesive source of support and stability

 • "Faith is his anchor"
 • "The keystone of campaign reform was the ban on soft money"
 • "He is the linchpin of this firm"
  synonym:
 • anchor
 • ,
 • mainstay
 • ,
 • keystone
 • ,
 • backbone
 • ,
 • linchpin
 • ,
 • lynchpin

1. Một nguồn gắn kết trung tâm của hỗ trợ và ổn định

 • "Niềm tin là mỏ neo của anh ấy"
 • "Nền tảng của cải cách chiến dịch là lệnh cấm tiền mềm"
 • "Anh ấy là linchpin của công ty này"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏ neo
 • ,
 • trụ cột
 • ,
 • đá chính
 • ,
 • xương sống
 • ,
 • linchpin
 • ,
 • lynchpin

2. Pin inserted through an axletree to hold a wheel on

  synonym:
 • linchpin
 • ,
 • lynchpin

2. Pin được chèn qua một axletree để giữ một bánh xe trên

  từ đồng nghĩa:
 • linchpin
 • ,
 • lynchpin