Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "limp" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ khập khiễng sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Limp

[Khập khiễng]
/lɪmp/

noun

1. The uneven manner of walking that results from an injured leg

  synonym:
 • hitch
 • ,
 • hobble
 • ,
 • limp

1. Cách đi lại không đồng đều do bị thương ở chân

  từ đồng nghĩa:
 • quá giang
 • ,
 • tập tễnh
 • ,
 • khập khiễng

verb

1. Walk impeded by some physical limitation or injury

 • "The old woman hobbles down to the store every day"
  synonym:
 • limp
 • ,
 • gimp
 • ,
 • hobble
 • ,
 • hitch

1. Đi bộ bị cản trở bởi một số hạn chế về thể chất hoặc chấn thương

 • "Bà già tập tễnh xuống cửa hàng mỗi ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • khập khiễng
 • ,
 • gimp
 • ,
 • tập tễnh
 • ,
 • quá giang

2. Proceed slowly or with difficulty

 • "The boat limped into the harbor"
  synonym:
 • limp

2. Tiến hành chậm hoặc khó khăn

 • "Con thuyền khập khiễng vào bến cảng"
  từ đồng nghĩa:
 • khập khiễng

adjective

1. Not firm

 • "Wilted lettuce"
  synonym:
 • limp
 • ,
 • wilted

1. Không vững

 • "Rau diếp héo"
  từ đồng nghĩa:
 • khập khiễng
 • ,
 • héo

2. Lacking in strength or firmness or resilience

 • "Gave a limp handshake"
 • "A limp gesture as if waving away all desire to know" g.k.chesterton
 • "A slack grip"
  synonym:
 • limp

2. Thiếu sức mạnh hoặc độ cứng hoặc khả năng phục hồi

 • "Bắt tay khập khiễng"
 • "Một cử chỉ khập khiễng như thể xua tan mọi mong muốn được biết" gkchesterton
 • "Một cái nắm lỏng lẻo"
  từ đồng nghĩa:
 • khập khiễng

Examples of using

He walked with a limp.
Anh bước đi khập khiễng.