Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lieu" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "lieu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lieu

[Liễu]
/lu/

noun

1. The post or function properly or customarily occupied or served by another

 • "Can you go in my stead?"
 • "Took his place"
 • "In lieu of"
  synonym:
 • stead
 • ,
 • position
 • ,
 • place
 • ,
 • lieu

1. Vị trí hoặc chức năng phù hợp hoặc thường do người khác đảm nhiệm hoặc phục vụ

 • "Bạn có thể đi thay tôi được không?"
 • "Đã thế chỗ anh ấy"
 • "Thay cho"
  từ đồng nghĩa:
 • thay thế
 • ,
 • vị trí
 • ,
 • nơi chốn
 • ,
 • liễu