Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lie" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nói dối" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lie

[Nói dối]
/laɪ/

noun

1. A statement that deviates from or perverts the truth

  synonym:
 • lie
 • ,
 • prevarication

1. Một tuyên bố đi chệch khỏi hoặc biến thái sự thật

  từ đồng nghĩa:
 • nói dối
 • ,
 • thịnh hành

2. Norwegian diplomat who was the first secretary general of the united nations (1896-1968)

  synonym:
 • Lie
 • ,
 • Trygve Lie
 • ,
 • Trygve Halvden Lie

2. Nhà ngoại giao na uy là tổng thư ký đầu tiên của liên hợp quốc (1896-1968)

  từ đồng nghĩa:
 • Nói dối
 • ,
 • Trygve Halvden Lie

3. Position or manner in which something is situated

  synonym:
 • lie

3. Vị trí hoặc cách thức mà một cái gì đó được đặt

  từ đồng nghĩa:
 • nói dối

verb

1. Be located or situated somewhere

 • Occupy a certain position
  synonym:
 • lie

1. Được đặt hoặc nằm ở đâu đó

 • Chiếm một vị trí nhất định
  từ đồng nghĩa:
 • nói dối

2. Be lying, be prostrate

 • Be in a horizontal position
 • "The sick man lay in bed all day"
 • "The books are lying on the shelf"
  synonym:
 • lie

2. Nói dối, phủ phục

 • Ở vị trí nằm ngang
 • "Người bệnh nằm trên giường cả ngày"
 • "Những cuốn sách đang nằm trên kệ"
  từ đồng nghĩa:
 • nói dối

3. Originate (in)

 • "The problems dwell in the social injustices in this country"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • consist
 • ,
 • lie
 • ,
 • lie in

3. Bắt nguồn (trong)

 • "Những vấn đề sống trong những bất công xã hội ở đất nước này"
  từ đồng nghĩa:
 • sống
 • ,
 • bao gồm
 • ,
 • nói dối
 • ,
 • nằm trong

4. Be and remain in a particular state or condition

 • "Lie dormant"
  synonym:
 • lie

4. Được và duy trì ở một trạng thái hoặc điều kiện cụ thể

 • "Nói dối im lìm"
  từ đồng nghĩa:
 • nói dối

5. Tell an untruth

 • Pretend with intent to deceive
 • "Don't lie to your parents"
 • "She lied when she told me she was only 29"
  synonym:
 • lie

5. Nói sai sự thật

 • Giả vờ với ý định lừa dối
 • "Đừng nói dối bố mẹ"
 • "Cô ấy nói dối khi nói với tôi rằng cô ấy chỉ mới 29"
  từ đồng nghĩa:
 • nói dối

6. Have a place in relation to something else

 • "The fate of bosnia lies in the hands of the west"
 • "The responsibility rests with the allies"
  synonym:
 • lie
 • ,
 • rest

6. Có một nơi liên quan đến một cái gì đó khác

 • "Số phận của bosnia nằm trong tay phương tây"
 • "Trách nhiệm thuộc về quân đồng minh"
  từ đồng nghĩa:
 • nói dối
 • ,
 • nghỉ ngơi

7. Assume a reclining position

 • "Lie down on the bed until you feel better"
  synonym:
 • lie down
 • ,
 • lie

7. Đảm nhận vị trí ngả

 • "Nằm xuống giường cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn"
  từ đồng nghĩa:
 • nằm xuống
 • ,
 • nói dối

Examples of using

Why did you lie to Tom?
Tại sao bạn nói dối Tom?
Let's lie on the sand.
Hãy nằm trên cát.
Art is the lie that enables us to realize the truth.
Nghệ thuật là lời nói dối cho phép chúng ta nhận ra sự thật.