Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leaf" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Leaf

[Lá]
/lif/

noun

1. The main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants

  synonym:
 • leaf
 • ,
 • leafage
 • ,
 • foliage

1. Cơ quan chính của quang hợp và thoát hơi nước ở thực vật bậc cao

  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • tán lá

2. A sheet of any written or printed material (especially in a manuscript or book)

  synonym:
 • leaf
 • ,
 • folio

2. Một tờ của bất kỳ tài liệu bằng văn bản hoặc in (đặc biệt là trong một bản thảo hoặc cuốn sách)

  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • folio

3. Hinged or detachable flat section (as of a table or door)

  synonym:
 • leaf

3. Phần phẳng có bản lề hoặc có thể tháo rời (như bàn hoặc cửa)

  từ đồng nghĩa:

verb

1. Look through a book or other written material

 • "He thumbed through the report"
 • "She leafed through the volume"
  synonym:
 • flick
 • ,
 • flip
 • ,
 • thumb
 • ,
 • riffle
 • ,
 • leaf
 • ,
 • riff

1. Xem qua một cuốn sách hoặc tài liệu bằng văn bản khác

 • "Anh ấy đưa ngón tay cái qua báo cáo"
 • "Cô ấy lướt qua âm lượng"
  từ đồng nghĩa:
 • flick
 • ,
 • lật
 • ,
 • ngón tay cái
 • ,
 • riffle
 • ,
 • ,
 • riff

2. Turn over pages

 • "Leaf through a book"
 • "Leaf a manuscript"
  synonym:
 • leaf

2. Lật trang

 • "Lá qua một cuốn sách"
 • "Lá bản thảo"
  từ đồng nghĩa:

3. Produce leaves, of plants

  synonym:
 • leaf

3. Sản xuất lá, của cây

  từ đồng nghĩa:

Examples of using

You must turn over a new leaf and work as hard as possible.
Bạn phải lật một chiếc lá mới và làm việc chăm chỉ nhất có thể.
A dead leaf fell to the ground.
Một chiếc lá chết rơi xuống đất.
A fallen leaf floated on the surface of the water.
Một chiếc lá rơi nổi trên mặt nước.