Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lea" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "lea" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lea

[Lea]
/li/

noun

1. A unit of length of thread or yarn

  synonym:
 • lea

1. Một đơn vị chiều dài của sợi hoặc sợi

  từ đồng nghĩa:
 • lea

2. A field covered with grass or herbage and suitable for grazing by livestock

  synonym:
 • pasture
 • ,
 • pastureland
 • ,
 • grazing land
 • ,
 • lea
 • ,
 • ley

2. Một cánh đồng phủ cỏ hoặc cỏ và thích hợp để chăn thả gia súc

  từ đồng nghĩa:
 • đồng cỏ
 • ,
 • đất chăn thả
 • ,
 • lea
 • ,
 • ley