Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lawfully" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "hợp pháp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lawfully

[Hợp pháp]
/lɔfəli/

adverb

1. In a manner acceptable to common custom

 • "You cannot do this legitimately!"
  synonym:
 • legitimately
 • ,
 • lawfully
 • ,
 • licitly

1. Theo cách thức được chấp nhận theo phong tục chung

 • "Bạn không thể làm điều này một cách hợp pháp!"
  từ đồng nghĩa:
 • hợp pháp

2. By law

 • Conforming to the law
 • "We are lawfully wedded now"
  synonym:
 • legally
 • ,
 • lawfully
 • ,
 • de jure

2. Theo luật

 • Phù hợp với pháp luật
 • "Bây giờ chúng tôi đã kết hôn hợp pháp"
  từ đồng nghĩa:
 • hợp pháp
 • ,
 • de jure