Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lat" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "lat" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lat

[Lat]
/lɑt/

noun

1. A broad flat muscle on either side of the back

    synonym:
  • latissimus dorsi
  • ,
  • lat

1. Một cơ phẳng rộng ở hai bên lưng

    từ đồng nghĩa:
  • latissimus dorsi
  • ,
  • lat