Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lasting" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kéo dài" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lasting

[Kéo dài]
/læstɪŋ/

adjective

1. Continuing or enduring without marked change in status or condition or place

 • "Permanent secretary to the president"
 • "Permanent address"
 • "Literature of permanent value"
  synonym:
 • permanent
 • ,
 • lasting

1. Tiếp tục hoặc duy trì mà không thay đổi rõ rệt về tình trạng hoặc điều kiện hoặc địa điểm

 • "Thư ký thường trực cho tổng thống"
 • "Địa chỉ thường trú"
 • "Văn học của giá trị vĩnh viễn"
  từ đồng nghĩa:
 • vĩnh viễn
 • ,
 • kéo dài

2. Existing for a long time

 • "Hopes for a durable peace"
 • "A long-lasting friendship"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • lasting
 • ,
 • long-lasting
 • ,
 • long-lived

2. Tồn tại trong một thời gian dài

 • "Hy vọng cho một nền hòa bình lâu bền"
 • "Một tình bạn lâu dài"
  từ đồng nghĩa:
 • bền
 • ,
 • kéo dài
 • ,
 • lâu dài
 • ,
 • sống lâu

3. Retained

 • Not shed
 • "Persistent leaves remain attached past maturity"
 • "The persistent gills of fishes"
  synonym:
 • persistent
 • ,
 • lasting

3. Giữ lại

 • Không đổ
 • "Lá dai dẳng vẫn gắn liền quá khứ trưởng thành"
 • "Mang dai dẳng của cá"
  từ đồng nghĩa:
 • kiên trì
 • ,
 • kéo dài

4. Lasting a long time without change

 • "A lasting relationship"
  synonym:
 • lasting

4. Kéo dài một thời gian dài mà không thay đổi

 • "Một mối quan hệ lâu dài"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo dài

Examples of using

I saw a woman at the church, whose beauty made a lasting impression on me.
Tôi thấy một người phụ nữ ở nhà thờ, người đẹp đã gây ấn tượng lâu dài với tôi.
The scenery of the Alps left a lasting impression on me.
Khung cảnh của dãy Alps để lại ấn tượng lâu dài với tôi.