Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "larva" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "larva" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Larva

[Ấu trùng]
/lɑrvə/

noun

1. The immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally unlike its parent and must metamorphose

    synonym:
  • larva

1. Dạng sống tự do chưa trưởng thành của hầu hết động vật không xương sống và động vật lưỡng cư và cá mà khi nở ra từ trứng về cơ bản không giống với bố mẹ của nó và phải biến chất

    từ đồng nghĩa:
  • ấu trùng