Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lamppost" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "lamppost" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lamppost

[cột đèn]
/læmppoʊst/

noun

1. A metal post supporting an outdoor lamp (such as a streetlight)

    synonym:
  • lamppost

1. Trụ kim loại đỡ đèn ngoài trời (chẳng hạn như đèn đường)

    từ đồng nghĩa:
  • cột đèn