Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lamp" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đèn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lamp

[Đèn]
/læmp/

noun

1. An artificial source of visible illumination

  synonym:
 • lamp

1. Một nguồn chiếu sáng nhân tạo có thể nhìn thấy

  từ đồng nghĩa:
 • đèn

2. A piece of furniture holding one or more electric light bulbs

  synonym:
 • lamp

2. Một mảnh đồ nội thất chứa một hoặc nhiều bóng đèn điện

  từ đồng nghĩa:
 • đèn

Examples of using

Remove the lamp from the table.
Lấy đèn ra khỏi bàn.
Tom turned on the lamp.
Tom bật đèn lên.
Tom turned on the table lamp.
Tom bật đèn bàn.