Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ladle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "ladle" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ladle

[Thang máy]
/ledəl/

noun

1. A spoon-shaped vessel with a long handle

 • Frequently used to transfer liquids from one container to another
  synonym:
 • ladle

1. Một con tàu hình thìa có tay cầm dài

 • Thường được sử dụng để chuyển chất lỏng từ thùng này sang thùng khác
  từ đồng nghĩa:
 • muôi

verb

1. Put (a liquid) into a container by means of a ladle

 • "Ladle soup into the bowl"
  synonym:
 • ladle

1. Đặt (một chất lỏng) vào một thùng chứa bằng muôi

 • "Súp súp vào bát"
  từ đồng nghĩa:
 • muôi

2. Remove with or as if with a ladle

 • "Ladle the water out of the bowl"
  synonym:
 • ladle
 • ,
 • lade
 • ,
 • laden

2. Loại bỏ với hoặc như với một cái muôi

 • "Đổ nước ra khỏi bát"
  từ đồng nghĩa:
 • muôi
 • ,
 • lade
 • ,
 • tải