Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "labour" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lao động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Labour

[Lao động]
/lebər/

noun

1. A social class comprising those who do manual labor or work for wages

 • "There is a shortage of skilled labor in this field"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • working class
 • ,
 • proletariat

1. Một tầng lớp xã hội bao gồm những người làm lao động chân tay hoặc làm việc vì tiền lương

 • "Thiếu lao động lành nghề trong lĩnh vực này"
  từ đồng nghĩa:
 • lao động
 • ,
 • tầng lớp lao động
 • ,
 • vô sản

2. Concluding state of pregnancy

 • From the onset of contractions to the birth of a child
 • "She was in labor for six hours"
  synonym:
 • parturiency
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • confinement
 • ,
 • lying-in
 • ,
 • travail
 • ,
 • childbed

2. Kết thúc tình trạng mang thai

 • Từ khi bắt đầu co thắt đến khi sinh con
 • "Cô ấy đã chuyển dạ trong sáu giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • sự tham gia
 • ,
 • lao động
 • ,
 • giam cầm
 • ,
 • nằm trong
 • ,
 • du lịch
 • ,
 • trẻ con

3. A political party formed in great britain in 1900

 • Characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries
  synonym:
 • British Labour Party
 • ,
 • Labour Party
 • ,
 • Labour
 • ,
 • Labor

3. Một đảng chính trị được thành lập ở anh vào năm 1900

 • Đặc trưng bởi việc thúc đẩy lợi ích của lao động và trước đây là xã hội hóa các ngành công nghiệp chính
  từ đồng nghĩa:
 • Đảng Lao động Anh
 • ,
 • Đảng Lao động
 • ,
 • Lao động

4. Productive work (especially physical work done for wages)

 • "His labor did not require a great deal of skill"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil

4. Công việc sản xuất (đặc biệt là công việc thể chất được thực hiện cho tiền lương)

 • "Lao động của anh ấy không đòi hỏi nhiều kỹ năng"
  từ đồng nghĩa:
 • lao động
 • ,
 • toil

verb

1. Work hard

 • "She was digging away at her math homework"
 • "Lexicographers drudge all day long"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • travail
 • ,
 • grind
 • ,
 • drudge
 • ,
 • dig
 • ,
 • moil

1. Làm việc chăm chỉ

 • "Cô ấy đang đào bới bài tập toán của mình"
 • "Các nhà ngoại cảm vất vả cả ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • lao động
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • du lịch
 • ,
 • xay
 • ,
 • quyết liệt
 • ,
 • đào
 • ,
 • moon

2. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

2. Phấn đấu và nỗ lực để đạt được mục tiêu

 • "Cô ấy kéo mạnh trong nhiều năm để kiếm sống đàng hoàng"
 • "Chúng tôi phải đẩy một chút để đưa ra thời hạn!"
 • "Cô ấy đang lái xe đi trong luận án tiến sĩ của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo
 • ,
 • lao động
 • ,
 • đẩy
 • ,
 • ổ đĩa

3. Undergo the efforts of childbirth

  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour

3. Trải qua những nỗ lực sinh con

  từ đồng nghĩa:
 • lao động

Examples of using

We all labour against our own cure; for death is the cure of all disease.
Tất cả chúng ta đều lao động chống lại phương thuốc của chính mình; cho cái chết là phương thuốc của mọi bệnh tật.