Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "judgment" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "phán quyết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Judgment

[Phán quyết]
/ʤəʤmənt/

noun

1. An opinion formed by judging something

 • "He was reluctant to make his judgment known"
 • "She changed her mind"
  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • mind

1. Một ý kiến được hình thành bằng cách đánh giá một cái gì đó

 • "Anh ấy miễn cưỡng đưa ra phán đoán của mình"
 • "Cô ấy đã thay đổi quyết định"
  từ đồng nghĩa:
 • phán xét
 • ,
 • tâm trí

2. The act of judging or assessing a person or situation or event

 • "They criticized my judgment of the contestants"
  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • assessment

2. Hành vi đánh giá hoặc đánh giá một người hoặc tình huống hoặc sự kiện

 • "Họ chỉ trích phán đoán của tôi đối với các thí sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • phán xét
 • ,
 • đánh giá

3. (law) the determination by a court of competent jurisdiction on matters submitted to it

  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • judicial decision

3. (luật) quyết định của tòa án có thẩm quyền về các vấn đề được đệ trình lên tòa án

  từ đồng nghĩa:
 • phán xét
 • ,
 • quyết định của tòa án

4. The cognitive process of reaching a decision or drawing conclusions

  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • judging

4. Quá trình nhận thức để đi đến quyết định hoặc đưa ra kết luận

  từ đồng nghĩa:
 • phán xét

5. The legal document stating the reasons for a judicial decision

 • "Opinions are usually written by a single judge"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • legal opinion
 • ,
 • judgment
 • ,
 • judgement

5. Văn bản pháp luật nêu rõ lý do ra quyết định của tòa án

 • "Ý kiến thường được viết bởi một thẩm phán duy nhất"
  từ đồng nghĩa:
 • ý kiến
 • ,
 • ý kiến pháp lý
 • ,
 • phán xét

6. The capacity to assess situations or circumstances shrewdly and to draw sound conclusions

  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • sound judgment
 • ,
 • sound judgement
 • ,
 • perspicacity

6. Khả năng đánh giá các tình huống hoặc hoàn cảnh một cách khôn ngoan và đưa ra kết luận đúng đắn

  từ đồng nghĩa:
 • phán xét
 • ,
 • phán đoán đúng đắn
 • ,
 • sự sáng suốt

7. The mental ability to understand and discriminate between relations

  synonym:
 • sagacity
 • ,
 • sagaciousness
 • ,
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • discernment

7. Khả năng tinh thần để hiểu và phân biệt giữa các mối quan hệ

  từ đồng nghĩa:
 • khôn ngoan
 • ,
 • phán xét
 • ,
 • phân định

Examples of using

Tom always shows good judgment.
Tom luôn thể hiện khả năng phán đoán tốt.
Don't pass judgment too quickly.
Đừng phán xét quá nhanh.
How large was the judgment against you?
Sự phán xét chống lại bạn lớn đến mức nào?