Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jocular" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "jocular" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Jocular

[Jocular]
/ʤɑkjələr/

adjective

1. Characterized by jokes and good humor

  synonym:
 • jesting
 • ,
 • jocose
 • ,
 • jocular
 • ,
 • joking

1. Đặc trưng bởi những trò đùa và hài hước

  từ đồng nghĩa:
 • đùa giỡn
 • ,
 • jocose
 • ,
 • số ít
 • ,
 • đùa

adverb

1. With humor

 • "They tried to deal with this painful subject jocularly"
  synonym:
 • jocosely
 • ,
 • jocular

1. Hài hước

 • "Họ đã cố gắng đối phó với chủ đề đau đớn này một cách vui vẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • vui vẻ
 • ,
 • số ít

Examples of using

Tom was in a very jocular mood after being given a raise by his boss.
Tom đang ở trong một tâm trạng rất vui vẻ sau khi được ông chủ của mình tăng lương.