Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "javelin" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "javelin" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Javelin

[Javelin]
/ʤævələn/

noun

1. An athletic competition in which a javelin is thrown as far as possible

  synonym:
 • javelin

1. Một cuộc thi thể thao trong đó một javelin được ném càng nhiều càng tốt

  từ đồng nghĩa:
 • lao

2. A spear thrown as a weapon or in competitive field events

  synonym:
 • javelin

2. Một ngọn giáo được ném làm vũ khí hoặc trong các sự kiện cạnh tranh

  từ đồng nghĩa:
 • lao