Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "iterative" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "iterative" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Iterative

[Lặp lại]
/ɪtəretɪv/

noun

1. The aspect of the verb that expresses the repetition of an action

  synonym:
 • iterative
 • ,
 • iterative aspect

1. Khía cạnh của động từ thể hiện sự lặp lại của một hành động

  từ đồng nghĩa:
 • lặp lại
 • ,
 • khía cạnh lặp lại

adjective

1. Marked by iteration

  synonym:
 • iterative
 • ,
 • reiterative

1. Đánh dấu bằng lặp

  từ đồng nghĩa:
 • lặp lại
 • ,
 • nhắc lại