Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "it" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nó" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

It

[Nó]
/ɪt/

noun

1. The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information

    synonym:
  • information technology
  • ,
  • IT

1. Ngành kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng máy tính và viễn thông để lấy và lưu trữ và truyền thông tin

    từ đồng nghĩa:
  • công nghệ thông tin
  • ,
  • CNTT

Examples of using

Let me think it over for a couple of days.
Hãy để tôi nghĩ về nó trong một vài ngày.
Basically, it is the same thing.
Về cơ bản, đó là điều tương tự.
How long does it take from here to your house by bike?
Mất bao lâu từ đây đến nhà bạn bằng xe đạp?