Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "isolate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cô lập" thành tiếng Việt

EnglishVietnamese

Isolate

[Cô lập]
/aɪsəlet/

verb

1. Place or set apart

 • "They isolated the political prisoners from the other inmates"
  synonym:
 • isolate
 • ,
 • insulate

1. Đặt hoặc đặt riêng

 • "Họ đã cách ly các tù nhân chính trị khỏi các tù nhân khác"
  từ đồng nghĩa:
 • cô lập
 • ,
 • cách nhiệt

2. Obtain in pure form

 • "The chemist managed to isolate the compound"
  synonym:
 • isolate

2. Có được ở dạng tinh khiết

 • "Nhà hóa học quản lý để phân lập hợp chất"
  từ đồng nghĩa:
 • cô lập

3. Set apart from others

 • "The dentist sequesters the tooth he is working on"
  synonym:
 • sequester
 • ,
 • sequestrate
 • ,
 • keep apart
 • ,
 • set apart
 • ,
 • isolate

3. Tách biệt với những người khác

 • "Dentist sắp xếp lại chiếc răng mà anh ta đang làm việc"
  từ đồng nghĩa:
 • tuần tự
 • ,
 • cô lập
 • ,
 • tách biệt

4. Separate (experiences) from the emotions relating to them

  synonym:
 • isolate

4. Tách biệt (kinh nghiệm) với những cảm xúc liên quan đến chúng

  từ đồng nghĩa:
 • cô lập