Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irrespective" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không phân biệt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Irrespective

[Không quan tâm]
/ɪrəspɛktɪv/

adverb

1. In spite of everything

 • Without regard to drawbacks
 • "He carried on regardless of the difficulties"
  synonym:
 • regardless
 • ,
 • irrespective
 • ,
 • disregardless
 • ,
 • no matter
 • ,
 • disregarding

1. Bất chấp tất cả

 • Không liên quan đến nhược điểm
 • "Anh ấy tiếp tục bất kể những khó khăn"
  từ đồng nghĩa:
 • bất kể
 • ,
 • không phân biệt
 • ,
 • coi thường
 • ,
 • không vấn đề

Examples of using

She voted for Mr Nishioka irrespective of party lines.
Cô đã bỏ phiếu cho ông Nishioka bất kể các đảng phái.