Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ironically" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trớ trêu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ironically

[Trớ trêu thay]
/aɪrɑnɪkli/

adverb

1. Contrary to plan or expectation

 • "Ironically, he ended up losing money under his own plan"
  synonym:
 • ironically

1. Trái với kế hoạch hoặc kỳ vọng

 • "Trớ trêu thay, cuối cùng anh ta đã mất tiền theo kế hoạch của riêng mình"
  từ đồng nghĩa:
 • trớ trêu thay

2. In an ironic manner

 • "She began to mimic him ironically"
  synonym:
 • ironically

2. Một cách mỉa mai

 • "Cô bắt đầu bắt chước anh trớ trêu"
  từ đồng nghĩa:
 • trớ trêu thay