Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "iridescent" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "iridescent" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Iridescent

[Ánh kim]
/ɪrədɛsənt/

adjective

1. Varying in color when seen in different lights or from different angles

 • "Changeable taffeta"
 • "Chatoyant (or shot) silk"
 • "A dragonfly hovered, vibrating and iridescent"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • chatoyant
 • ,
 • iridescent
 • ,
 • shot

1. Khác nhau về màu sắc khi nhìn thấy trong các ánh sáng khác nhau hoặc từ các góc khác nhau

 • "Taffeta có thể thay đổi"
 • "Chatoyant (hoặc bắn) lụa"
 • "Một con chuồn chuồn lơ lửng, rung và ánh kim"
  từ đồng nghĩa:
 • thay đổi
 • ,
 • trò chuyện
 • ,
 • ánh kim
 • ,
 • bắn

2. Having a play of lustrous rainbow colors

 • "An iridescent oil slick"
 • "Nacreous (or pearlescent) clouds looking like mother-of-pearl"
 • "A milky opalescent (or opaline) luster"
  synonym:
 • iridescent
 • ,
 • nacreous
 • ,
 • opalescent
 • ,
 • opaline
 • ,
 • pearlescent

2. Có một trò chơi màu cầu vồng bóng bẩy

 • "Một vệt dầu ánh kim"
 • "Những đám mây "hải âu (hoặc ngọc trai) trông giống như xà cừ"
 • "Một ánh trắng đục (hoặc opaline)"
  từ đồng nghĩa:
 • ánh kim
 • ,
 • xà cừ
 • ,
 • trắng đục
 • ,
 • opaline
 • ,
 • ngọc trai