Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inviolable" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ bất khả xâm phạm sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inviolable

[Bất khả xâm phạm]
/ɪnvaɪələbəl/

adjective

1. Incapable of being transgressed or dishonored

 • "The person of the king is inviolable"
 • "An inviolable oath"
  synonym:
 • inviolable

1. Không có khả năng bị vi phạm hoặc bị sỉ nhục

 • "Con người của nhà vua là bất khả xâm phạm"
 • "Một lời thề bất khả xâm phạm"
  từ đồng nghĩa:
 • bất khả xâm phạm

2. Immune to attack

 • Incapable of being tampered with
 • "An impregnable fortress"
 • "Fortifications that made the frontier inviolable"
 • "A secure telephone connection"
  synonym:
 • impregnable
 • ,
 • inviolable
 • ,
 • secure
 • ,
 • strong
 • ,
 • unassailable
 • ,
 • unattackable

2. Miễn nhiễm với tấn công

 • Không có khả năng bị giả mạo
 • "Một pháo đài bất khả xâm phạm"
 • "Công sự khiến biên giới trở nên bất khả xâm phạm"
 • "Kết nối điện thoại an toàn"
  từ đồng nghĩa:
 • bất khả xâm phạm
 • ,
 • an toàn
 • ,
 • mạnh mẽ
 • ,
 • không thể tấn công

3. Must be kept sacred

  synonym:
 • inviolable
 • ,
 • inviolate
 • ,
 • sacrosanct

3. Phải được giữ thiêng liêng

  từ đồng nghĩa:
 • bất khả xâm phạm

4. Not capable of being violated or infringed

 • "Infrangible human rights"
  synonym:
 • absolute
 • ,
 • infrangible
 • ,
 • inviolable

4. Không có khả năng bị xâm phạm hoặc xâm phạm

 • "Nhân quyền vô hình"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyệt đối
 • ,
 • vô hình
 • ,
 • bất khả xâm phạm