Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "investigative" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "điều tra" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Investigative

[Điều tra]
/ɪnvɛstəgetɪv/

adjective

1. Designed to find information or ascertain facts

 • "A fact-finding committee"
 • "Investigative reporting"
  synonym:
 • fact-finding
 • ,
 • investigative
 • ,
 • investigatory

1. Được thiết kế để tìm thông tin hoặc xác định sự thật

 • "Một ủy ban tìm hiểu thực tế"
 • "Báo cáo điều tra"
  từ đồng nghĩa:
 • tìm hiểu thực tế
 • ,
 • điều tra