Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intimidate" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "đe dọa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Intimidate

[Hăm dọa]
/ɪntɪmɪdet/

verb

1. Make timid or fearful

 • "Her boss intimidates her"
  synonym:
 • intimidate

1. Làm cho rụt rè hoặc sợ hãi

 • "Ông chủ của cô ấy đe dọa cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • hăm dọa

2. To compel or deter by or as if by threats

  synonym:
 • intimidate
 • ,
 • restrain

2. Để ép buộc hoặc ngăn chặn bằng hoặc như thể bằng những lời đe dọa

  từ đồng nghĩa:
 • hăm dọa
 • ,
 • kiềm ch