Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interviewer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người phỏng vấn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Interviewer

[Người phỏng vấn]
/ɪntərvjuər/

noun

1. A person who conducts an interview

    synonym:
  • interviewer

1. Một người thực hiện một cuộc phỏng vấn

    từ đồng nghĩa:
  • người phỏng vấn