Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interpersonal" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ interpersonal sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Interpersonal

[Giữa các cá nhân]
/ɪntərpərsənəl/

adjective

1. Occurring among or involving several people

  • "Interpersonal situations in which speech occurs"
    synonym:
  • interpersonal

1. Xảy ra giữa hoặc liên quan đến nhiều người

  • "Tình huống giữa các cá nhân trong đó lời nói xảy ra"
    từ đồng nghĩa:
  • giữa các cá nhân