Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interfering" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ can thiệp vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Interfering

[Can thiệp]
/ɪntərfɪrɪŋ/

adjective

1. Intrusive in a meddling or offensive manner

 • "An interfering old woman"
 • "Bustling about self-importantly making an officious nuisance of himself"
 • "Busy about other people's business"
  synonym:
 • interfering
 • ,
 • meddlesome
 • ,
 • meddling
 • ,
 • officious
 • ,
 • busy
 • ,
 • busybodied

1. Xâm nhập theo cách can thiệp hoặc tấn công

 • "Một bà già can thiệp"
 • "Nhộn xộn về việc tự làm phiền chính mình một cách quan trọng"
 • "Bận việc của người khác"
  từ đồng nghĩa:
 • can thiệp
 • ,
 • chính thức
 • ,
 • bận rộn

Examples of using

An interfering old bag didn't keep her mouth shut.
Một chiếc túi cũ can thiệp đã không giữ miệng cô im lặng.