Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intake" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ intake sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Intake

[Lượng tiêu thụ]
/ɪntek/

noun

1. The process of taking food into the body through the mouth (as by eating)

  synonym:
 • consumption
 • ,
 • ingestion
 • ,
 • intake
 • ,
 • uptake

1. Quá trình đưa thức ăn vào cơ thể qua miệng (như bằng cách ăn)

  từ đồng nghĩa:
 • tiêu dùng
 • ,
 • nuốt phải
 • ,
 • lượng tiêu thụ
 • ,
 • hấp thu

2. An opening through which fluid is admitted to a tube or container

  synonym:
 • intake
 • ,
 • inlet

2. Một lỗ để chất lỏng được đưa vào ống hoặc thùng chứa

  từ đồng nghĩa:
 • lượng tiêu thụ
 • ,
 • đầu vào

3. The act of inhaling

 • The drawing in of air (or other gases) as in breathing
  synonym:
 • inhalation
 • ,
 • inspiration
 • ,
 • aspiration
 • ,
 • intake
 • ,
 • breathing in

3. Hành động hít vào

 • Sự hút vào của không khí (hoặc các loại khí khác) như trong hơi thở
  từ đồng nghĩa:
 • hít phải
 • ,
 • cảm hứng
 • ,
 • khát vọng
 • ,
 • lượng tiêu thụ
 • ,
 • thở vào