Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insufferable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không thể vượt qua" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Insufferable

[Không thể vượt qua]
/ɪnsəfərəbəl/

adjective

1. Used of persons or their behavior

 • "Impossible behavior"
 • "Insufferable insolence"
  synonym:
 • impossible
 • ,
 • insufferable
 • ,
 • unacceptable
 • ,
 • unsufferable

1. Sử dụng của người hoặc hành vi của họ

 • "Hành vi không thể"
 • "Xấc xược không thể vượt qua"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể
 • ,
 • không thể vượt qua
 • ,
 • không thể chấp nhận

Examples of using

Why do you insist on letting in these insufferable wild birds?!
Tại sao bạn cứ khăng khăng cho vào những con chim hoang dã không thể vượt qua này?!